Hopp til hovedinnhold

Utfyllende regler om medlemskap

Her finner du utfyllende regler om medlemskap, ansiennitet, årskontingent, forkjøpsrett, overføring av medlemskap osv. for BORI BBL. Vedtatt på generalforsamlingen 16. juni 2014. Oppdatert 24. februar 2020.

1. Hvem kan bli medlem i boligbyggelaget?

1.1 Boligbyggelaget er alltid åpent for nye medlemmer. Søknad om å bli medlem skal være skriftlig. Søknad kan avslås når det er saklig grunn til det.

1.2 Fysiske personer, uansett alder, kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Ingen fysisk person kan ha mer enn ett medlemskap i boligbyggelaget.

1.3 Juridiske personer (bedrifter, organisasjoner m.v.) kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Juridiske personer må ha minst like mange medlemskap som de eier andeler i tilknyttede boligselskap. Boligbyggelaget avgjør i hvilken grad juridiske personer kan eie medlemskap som ikke er knyttet til andel i et tilknyttet boligselskap. Ved innmelding kreves det at organisasjonsnummer oppgis.

1.4 Medlemskapet begynner å løpe når andelskapital og årskontingent er innbetalt.

1.5 Ingen kan eie et medlemskap sammen. Har flere ervervet et medlemskap ved arv, kan rettigheter ikke utøves før boligbyggelaget har fått beskjed om hvem som skal stå som medlem og medlemskapet er overført etter disse reglene. Denne bestemmelsen gjelder ikke for medlemskap ervervet i fellesskap før lov om boligbyggelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft 15. august 2005.

1.6 Når medlemskapet er innført i boligbyggelagets medlemsregister, blir andelsbevis sendt til medlemmer pr post. Denne utskriften regnes som andelsbevis. Boligbyggelaget kan kreve gebyr for utstedelse av nytt andelsbevis og- eller nytt medlemskort. Medlemmene plikter å gi boligbyggelaget melding om adresseendringer.

1.7 Ved sameie i andel i et tilknyttet boligselskap må samtlige sameiere være medlemmer i boligbyggelaget. For andel ervervet før lov om boligbyggelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft 15. august 2005 gjelder ikke dette vilkåret.

2. Overføring av medlemskap

2.1 Et medlemskap eller deler av et medlemskap i boligbyggelaget kan ikke overføres uten boligbyggelagets samtykke.

2.2 Samtykke kreves ikke når et medlemskap i sin helhet overdras til:

 • medlemmets ektefelle
 • medlemmets eller ektefellens slektning i rett- opp eller nedstigende linje
 • medlemmets eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving
 • medlemmets eller ektefellens søsken
 • noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.
 • Samtykke kreves heller ikke dersom medlemskapet går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar medlemskapet etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

2.3 Ved overføring av deler av medlemskap til en eller flere personer gjelder følgende:

 • Det er kun medlemmer som ikke har en andel knyttet til bolig, som kan overføre eller motta deler av medlemskap.
 • Kun hele år kan overføres, med unntak av deling av medlemskap knyttet til dødsbo.
 • Medlem som beholder deler av medlemskapet selv, beholder også sitt andelsnummer. Mottakere av deler av medlemskap får nytt andelsnummer og plikter å betale lovpålagt andelskapital og medlemskontingent for inneværende år.
 • Dersom et medlem overfører hele sitt medlemskap, fordelt på flere personer, vil en av mottakerne beholde det opprinnelige andelsnummeret. Øvrige mottakere av deler av medlemskapet får nytt andelsnummer. Ansiennitet fordeles etter søknad fra opprinnelig medlem. Mottakere av deler av medlemskap som får nytt andelsnummer og plikter å betale lovpålagt andelskapital og medlemskontingent for inneværende år.
 • Mottakere av deler av medlemskap som allerede er medlemmer av boligbyggelaget vil få oppjustert sin ansiennitet til det de har mottatt av år, med de unntak som gjelder i henhold til pkt. 4.5.
 • Bekreftelse på splittet medlemskap og nytt andelsnummer må foreligge fra boligbyggelaget før medlemmet kan melde bruk av forkjøpsrett.
 • Det er ingen karantenetid forbundet med splittelse av medlemskap.

2.4 Eier medlemmet også en andel i et tilknyttet boligselskap, kan medlemskapet bare overføres sammen med andelen i boligselskapet. Dersom flere eier andelen i boligselskapet sammen, er kun ett av sameiernes medlemskap knyttet til andelen i boligselskapet på denne måten. Medlemskapet med lengst ansiennitet regnes som knyttet opp til andelen hvis det ikke godtgjøres at andelen i boligselskapet ble ervervet uten bruk av dette medlemskapet.

Ved overføring av medlemskap som ikke er knyttet til andelen i boligselskapet må den som overfører sitt medlemskap tegne nytt medlemskap i boligbyggelaget for fortsatt å kunne være sameier i boligselskapet

2.5 Et medlem som får overført til seg et annet medlemskap i boligbyggelaget med lengre ansiennitet enn den ansiennitet medlemmet selv har, kan uten samtidig overdragelse av den bolig medlemskapet i boligbyggelaget er knyttet til, overdra det medlemskapet som har kortest ansiennitet etter reglene i pkt.2.2. Det nye medlemskapet knyttes til andelen i boligselskapet.

2.6 Når et medlemskap, eller deler av et medlemskap ønskes overført, skal det straks sendes skriftlig melding til boligbyggelaget.

2.7 Overføringen av medlemskap eller deler av medlemskap hvor opprinnelige andelsnummeret følger med, vil få virkning fra det tidspunktet melding om overføring er kommet fram til boligbyggelaget.

Ved overføring av deler av medlemskap hvor nytt andelsnummer må opprettes, vil det få virkning fra når lovpålagt andelskapital og medlemskontingent er betalt ref. pkt 2.3.

3. Utmelding og utelukking

3.1 Et medlem kan uten forhåndsvarsel skriftlig melde seg ut av boligbyggelaget.

3.2 Boligbyggelaget kan utelukke et medlem som har handlet til skade for laget, eller som ikke lenger fyller vilkår i vedtektene for å være medlem. Vedtak om utelukking skal fattes av boligbyggelagets styre og medlemmet skal få skriftlig melding med opplysning om utelukkingen og om at han innen tretti dager etter at han mottok meldingen kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling i laget.

3.3 Et medlem som også er andelseier i et tilknyttet boligselskap, kan ikke melde seg ut eller bli utelukket fra laget.

3.4 Et medlem som melder seg ut eller blir utelukket fra laget får ikke tilbakebetalt andelsbeløp og årskontingent.

3.5 Ved utmelding eller utelukking bortfaller opparbeidet ansiennitet og den kan ikke påberopes ved gjeninnmelding i boligbyggelaget.

3.6 Medlem med ubetalt medlemskontingent ved årets slutt anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap. Den opparbeidede ansienniteten bortfaller og medlemmet kan bli utmeldt fra boligbyggelaget, jf. pkt. 3.5.

4. Regler om ansiennitetsberegning

4.1 Ansiennitet regnes fra den dato boligbyggelaget mottar betaling for medlemskapet.

4.2 Kjøper av andel vil få ansiennitet beregnet fra den dag budet ble akseptert. Ved salg uten bruk av megler regnes ansiennitetsdato fra kontraktsdato. Dersom kjøper får ansiennitet fra samme dato som et annet medlem, går kjøperen foran.

4.3 Opparbeidet ansiennitet kan ikke nyttes ved kjøp av boligandel nr. 2, jf. Pkt. 6.2.

4.4 Ved kjøp av andel i fritidsboligselskap kan ansiennitet nyttes på vanlig måte, jf. Pkt. 6.3,

4.5 Den som får medlemskapet overført får ikke ansiennitet fra før sin egen fødselsdato.

4.6 Ved tildeling/kjøp av ny bolig kan ansiennitet helt eller delvis bortfalle for alltid eller for en viss tid (suspenderes). Boligbyggelaget fastsetter dette på bakgrunn av den ansiennitet som var nødvendig for å bli tildelt bolig i det enkelte prosjekt.

4.7 Ved bruk av forkjøpsrett til kjøp av bolig i annenhåndsmarkedet (bruktbolig) er det en karantenetid (suspensjon) på 18 måneder fra den datoen forkjøpsrett blir benyttet. Dette betyr at man ikke kan benytte sin ansiennitet og medlemskap til å kjøpe en ny bolig på forkjøpsrett før karantenetiden på 18 måneder er over.

4.8 Ansiennitet bortfaller når en andel i et tilknyttet boligselskap overføres etter bestemmelsen i borettslagsloven § 4-12 uten at medlemskapet i boligbyggelaget samtidig overføres.

4.9 Når ansiennitet bortfaller etter reglene ovenfor, skal det fastsettes en ny ansiennitetsdato for medlemmet. Ny ansiennitet opparbeides fra og med den nye ansiennitetsdato.

4.10 Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig eller ved kjøp av brukt bolig har ansiennitet fra samme dato, avgjøres ansiennitetsrekkefølgen dem i mellom ved loddtrekning med unntak for de tilfellene nevnt i pkt. 4.2.

4.11 Når en sameieandel i en andel i et boligselskap, der andelen er ervervet på bakgrunn av en av sameiernes medlemskap i boligbyggelaget, overføres fra en av sameierne til en annen sameier før det er gått to år, nullstilles ansienniteten på det medlemskapet som er nyttet for å erverve andelen. Dette gjelder ikke når sameieandelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse/samlivsbrudd, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapsloven § 3. Dersom en av sameierne ikke flytter eller flytter ut og andelen ikke blir solgt, og vilkåret for bruksoverlating ikke foreligger, skal regelen i første ledd alltid komme til anvendelse.

5. Regler for årskontingent

5.1 Medlemmene betaler årskontingent som fastsettes av generalforsamlingen. For nye medlemmer forfaller kontingenten til betaling ved innmelding.

5.2 For medlemskap som blir tegnet i løpet av årets siste kvartal, kreves det ikke inn kontingent for vedkommende kalenderår.

5.3 Årskontingenten forfaller til betaling i løpet av mars måned.

5.4 Årskontingenten for boende medlemmer betales av boligselskapet. Som boende medlem regnes etter disse regler den som pr 1/1 i kalenderåret er andelseier i tilknyttet boligselskap. Når flere medlemmer i boligbyggelaget eier en boligselskapsandel sammen, skal boligselskapet betale årskontingent til boligbyggelaget for alle medlemmene som er sameiere i andelen. Boligselskapet må på sin side kreve inn kontingent fra sameier 2, 3 osv direkte av den enkelte sameier eller ta det inn som et tillegg i felleskostnaden for den aktuelle andelen i den måned årskontingenten forfaller.

5.5 Juridiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget betaler kontingent etter de samme regler som fysiske personer. For juridiske personer som har flere medlemskap, skal det betales en årskontingent pr medlemskap.

5.6 Et medlem som i løpet av et kalenderår endrer status fra boende til ikke-boende, betaler først kontingent som ikke-boende medlem fra påfølgende kalenderår.

5.7 Et ikke-boende medlem som i løpet av et kalenderår flytter inn i en bolig i tilknyttet boligselskap betaler kontingent som boende fra påfølgende kalenderår.

6. Adgangen til å eie boliger i boligselskap tilknyttet boligbyggelaget

6.1 Fysiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget, kan bare eie en bolig i tilknyttede boligselskap. Dette gjelder også ved erverv av brukte boliger. Dette er likevel ikke til hinder for at man kan erverve bolig i et tilknyttet boligselskap før man har solgt den bolig man allerede fra før måtte ha i et tilknyttet boligselskap. Et vilkår for dette er at boligen (andelen) ikke blir overdratt til nærstående som nevnt i brl. § 4-12. Det er allikevel tillatt å overdra andelen i et tilknyttet boligselskap til nærstående som nevnt brl. § 4-12 når andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfelleskapsloven § 3. Boligbyggelaget kan kreve at det blir inngitt salgsoppdrag for den ene av boligene innen seks måneder etter overtagelse av den bolig som ble ervervet sist. Hvis det kan være forbundet med tap eller annen ulempe å måtte selge den bolig som ikke er tenkt brukt som framtidig bolig for medlemmet, kan boligbyggelaget dispensere fra denne regelen.

6.2 Et medlem i boligbyggelaget som eier en andel i et tilknyttet boligselskap kan erverve ytterligere en andel i et annet tilknyttet boligselskap dersom bruken av en av boligene overlates til nærstående nevnt i brl. § 5-6 første ledd nr. 3. NB! Man kan ikke benytte forkjøpsrett ved kjøp av ytterligere andel, jfr. pkt 4.3.

6.3. Et medlem i boligbyggelaget som eier en andel i et tilknyttet boligselskap kan erverve ytterligere en andel i et annet tilknyttet boligselskap som er registrert som et fritidsboligselskap.

7. Tildeling og salg av nye boliger

7.1 Nye boligprosjekter skal kunngjøres for medlemmene. Det skal angis en frist for medlemmene til å melde sin interesse for tildeling av bolig i vedkommende prosjekt.

7.2 Boligene fordeles basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Medlemmet må være a jour med kontingentbetalingen ved tildelingen, jfr. pkt.5.

7.3 Ved tildeling av mer enn en bolig til samme juridiske medlem i et prosjekt, fordeler boligbyggelaget disse som et representativt utvalg.

7.4 Etter tildeling kan boligbyggelaget selge ikke tildelte boliger uavhengig av ansiennitet.

7.5 Boligbyggelaget kan fravike reglene i dette dokument ved inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter om nye prosjekter.

8. Forkjøpsrett ved salg av brukte boliger

8.1 Dersom en andel (bolig) i et boligselskap skifter eier, kan forkjøpsberettigede medlemmer gjøre forkjøpsrett gjeldende i overensstemmelse med boligselskaps vedtekter.

8.2 Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til andelseierens:

 • ektefelle
 • andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- og nedstigende linje
 • andelseierens eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving
 • andelseierens eller ektefellens søsken
 • noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.
 • andelen går over fra en andelseier nevnt i brl. § 4-2 første ledd til leieren av den bolig som andelen er knyttet til

8.3 Forkjøpsrett kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapsloven § 3.

8.4 Når boligbyggelaget har fått skriftlig melding om at en andel har skiftet eier eller at en andel ønskes solgt, kunngjør boligbyggelaget andelen for de forkjøpsberettigede.

8.5 Et medlem som ønsker å benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til boligbyggelaget innen meldefristen, som skal være minst fem hverdager fra kunngjøringen. Medlemmer som melder sin interesse for å benytte forkjøpsretten etter at denne fristen er gått ut, kan ikke kreve å ta boligen på forkjøpsrett.

Under forutsetning av at første bud er lagt inn før meldefristen for de forkjøpsberettigede har gått ut, behøver ikke kjøperen av andelen å melde ønske om å benytte forkjøpsrett.

8.6 Boligbyggelaget gjør forkjøpsretten gjeldende på vegne av boligselskapet innen de frister som følger av § 4-15 i lov om borettslag.

8.7 Dersom det er flere forkjøpsberettigede, enten andelseiere i boligselskapet eller medlemmer i boligbyggelaget som ønsker å gjøre bruk av forkjøpsretten, vil rekkefølgen mellom disse avgjøres av reglene i boligselskapets vedtekter samt reglene om ansiennitet fastsatt av boligbyggelaget.

8.8 Den som ønsker å nytte forkjøpsrett må bli medlem innen utløpet av meldefristen.

8.9 Boligbyggelaget kan i enkeltsaker fravike reglene om forkjøpsrett for medlemmene når særlige grunner tilsier det.

9. Ordningen med felles ansiennitet i boligbyggelag

9.1 Medlemmer i boligbyggelaget kan benytte sitt medlemskap ved kjøp av bolig i de andre boligbyggelagene som er med i ordningen med felles ansiennitet. Ordningen ble etablert med virkning fra 1. januar 2003.

9.2 Liste over de boligbyggelag som er med i ordningen finnes her.

9.3 Ingen kan benytte ansiennitet eldre enn fra 1. januar 2003 ved kjøp av ny eller brukt bolig i ett av de samarbeidende boligbyggelagene.

9.4 Medlemmer i boligbyggelaget som benytter ordningen ved å kjøpe bolig i et av de samarbeidende boligbyggelagene, må også melde seg inn i det lokale boligbyggelaget der boligen er tilknyttet.

9.5 Opparbeidet ansiennitet i boligbyggelaget reduseres ikke ved kjøp av bolig i ett av de samarbeidende boligbyggelagene.

9.6 Boligbyggelaget skal i forhold til de øvrige samarbeidende boligbyggelagene bekrefte innmeldingsdato og ansiennitet for de medlemmene som benytter ordningen.

9.7 Medlemmer er selv ansvarlig for å opplyse boligbyggelaget om man har medlemskap i et samarbeidende boligbyggelag.

10. Tildelingsregler for utleieboliger i boligstiftelser

Tildeling av boliger i de utleieboligstiftelsene som boligbyggelaget har forretningsførsel for finner sted etter særskilt regelverk fastsatt for den enkelte boligstiftelsen.