Hopp til hovedinnhold

Når er du inhabil til å delta på avstemningen ved årsmøtet i sameiet?

Publisert 03. apr. 2019
Styret

Artikkel av: advokatfullmektig Marianne Frisvold Furuseth, Bing Hodneland

Vi nærmer oss tiden for å avholde årsmøter i sameiet. Når sameiet skal avholde årsmøte hender det ikke sjelden at spørsmålet om inhabilitet reises. I praksis oppstår ofte inhabilitetsproblemer i saker der sameiermøtet skal behandle avtaler med en eller flere sameiere. Ofte og uriktig blir det hevdet at den seksjonseier det gjelder, er inhabil når årsmøtet skal ta stilling til avtalen.

Hovedregelen er at man ikke er inhabil på årsmøtet. Det er nettopp på årsmøtet seksjonseierne skal avgjøre interessetvister og det er derfor fullt legitimt å argumentere for å stemme i tråd med sine egne interesser. Den seksjonseier som ønsker at sameiet skal opparbeide en lekeplass på fellesarealet fordi vedkommende selv har små barn, kan selvsagt delta i avstemning om dette.

Hva så med den nevenyttig seksjonseier, som har tilbudt seg å male trappeoppgangen i sameiet. Er denne seksjonseier forhindret fra å stemme når årsmøtet skal ta stilling til om sameiet skal inngå avtale med denne seksjonseieren eller med en av de andre som har inngitt tilbud på oppdraget?

Svaret er nei.

En seksjonseier er deleier i sameiet omtrent på samme måte som en aksjeeier er i et aksjeselskap. Seksjonseieren er gitt stemmerett i egenskap av å være seksjonseier. Inhabilitetsbestemmelsen er derfor ikke til hindre for seksjonseier i å utøve sin stemmerett og ha «et ord med i laget» – selv om seksjonseieren også har en rolle som avtalepart. Et sentralt moment her er at det har formodningen for seg at flertallet vil stemme ned et forslag som ikke er til sameiets beste.

Ny eierseksjonslov fjerner all tvil og klargjør i hvilke tilfeller en seksjonseier er inhabil og således ikke kan delta på avstemningen.  Ingen seksjonseier kan delta i en avstemning om:

  • et søksmål mot en selv eller ens nærstående.
  • ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet. Typisk gjelder dette straffeansvar, erstatningsansvar og kontraktsansvar ovenfor sameiet.
  • et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser.
  • pålegg om tvangssalg eller krav om tvangssalg som er rettet mot en selv eller ens nærstående.

Det er kun i disse nevnte tilfellene seksjonseier er inhabil.

Avslutningsvis er det grunn til å merke seg at vurderingen er en annen for styremedlemmer i styremøter. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelser av noen spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. Grunnen til regelen er strengere for styremedlemmer enn for seksjonseier under årsmøtet er at styret utfører sitt verv på vegne av andre, ikke bare på vegne av seg selv.

 

Kontakt Bing Hodneland

BORI tilbyr storkundefordeler til våre forvaltede lag hos Bing Hodneland.

Se flere av våre storkundefordeler her.

 

 

Flere artikler